Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

О Г Л А С о продаји непокретности означене као к.п. 431/4, к.о. Бијељина 2

05.10.2017
slika

На  основу  члана 9.Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12) ,Одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности  означене  као  к.п. 431/4, к.о. Бијељина 2 , број: 01-022-94/17 од 26. септембра  2017. године (Службени гласник града  Бијељина број: 19/17) као  и  Рјешења  о  именовању  Комисије  за  спровођење  јавног  конкурса за  продају , односно  оптерећење  правом  грађења  непокретности  у својини  Града   Бијељина („Службени гласник Града  Бијељина“број 30/16)  о б ј а в љ у ј е  се
 

О Г Л А С о продаји  непокретности  означене  као  к.п. 431/4,  к.о. Бијељина 2

1. Град  Бијељина  продаје  непокретности  у  својини ,  означене  као :
-к.п. број: 431/4 - зв.“ пет језера“по култури шума, 3. класе, површине 2663 м2, уписана у посједовни лист број: 6057 к.о.Бијељина 2, у којем је као посједник уписана Општина Бијељина са дијелом 1/1, а што одговара парцели означеној као к.п број: 431/4 зв. „ пет језера, по култури шума 3. класе, површине 2663 м2, уписана у зк.ул.број : 809 к.о. Бијељина 2, у којем је Општина  Бијељина уписана с правом својине са дијелом 1/1.
2. Продаја  непокретности – грађевинског земљишта извршиће  се  путем  усменог  јавног  надметања (лицитације) која  ће  се  одржати 21.10.2017. године у  згради  Скупштине  Града  Бијељина  (велика  сала)  са  почетком  у 10,00  часова.
3. Почетна продајна цијена  непокретности  за  к.п. 431/4  износи  159.780,00 КМ
4. За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити износ од 10% од почетне продајне цијене непокретности с тим што тај износ не може бити  мањи  од 1.000,00 КМ и за:
- к.п.  431/4 кауција  износи 15.978,00 КМ 

Уплату  извршити на јединствен рачун трезора Града  Бијељина број: 555-001-00777777-70 прије почетка лицитационог поступка, а доказ о извршеној уплати поднијети Комисији.

5. Право учешћа  на  јавном  надметању (лицитацији) имају сва правна и физичка лица. Физичка  лица  која  учествују  у  јавном надметању (лицитацији) потребно  је  да Комисији на увид  доставе један  од  идентификационих докумената(лична  карта, пасош..) као и пуномоћ лица које их  опуномоћује да у његово име учествују у поступку. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица као и овлаштење лица које их представља.
6. Заинтересована лица могу извршити увид у стање непокретности и документацију о непокретности  која се продаје и добити тражене информације у Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића број 1, сваког радног дана од 08.00 до 16.00 часова.
7. Са учесником лицитације који излицитира највишу цијену, закључиће се код нотара Уговор о купопродаји непокретности, по претходно прибављеном мишљењу Правобраниоца Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
8. Ако  учесник  лицитације  чија је понуда  утврђена  као најповољнија одустане  од  закључења  уговора, губи  право  на  повраћај  кауције.
9. Продајну цијену наведене  непокретности  учесник лицитације, са којим ће се закључити уговор, обавезан је уплатити у року од 15 дана од дана потписивања уговора на жиро-рачун продавца.
10. Предаја непокретности у посјед извршиће се у року од 8 (осам) дана након исплате купопродајне цијене, о чему ће се сачинити записник .
11. Трошкове  израде  Уговора о купопродаји у форми нортарске исправе као и трошкове спровођења истог,  сноси  купац..
12. Поступак лицитације непокретности у својини града  Бијељина  спровешће  Комисије  за  спровођење  јавног  конкурса за  продају , односно  оптерећење  правом  грађења  непокретности  у својини  општине  Бијељина („Службени гласник Града  Бијељина“број 30/16).
13. Оглас за продају непокретности из тачке 1.  објавиће се у листу ''Ослобођење”,  на огласној табли Градске управе  Града  Бијељина и  веб сајту   града  Бијељина.

                                                                                     
Број: 02-014-1- 1553 /2017
                                                                                                                                         
Датум, 05.10.2017.године

 

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Мићо  Мићић