Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

Одлука о избору правног лица које ће вршити превоз на подручју Града Бијељина у поступку Јавног позива број: 02-014-1-1259/17 од 25.08.2017. године

03.10.2017

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, број: 70/12), члана 71. Статута Града Бијељина (''Службени гласник Града Бијељина'', број: 9/17) и члана 6. став 5) Правилника о јавном позиву за вршење такси превоза на подручју Града Бијељина за правна лица (''Службени гласник Града Бијељина'', број: 16/17) , Градоначелник д о н о с и :
 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРАВНОГ ЛИЦА КОЈЕ ЋЕ ВРШИТИ ПРЕВОЗ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА у поступку Јавног позива број: 02-014-1-1259/17 од 25.08.2017. године

   
I
У поступку јавног позива, објављеном у дневном листу Ослобођење - Оглас од 28.08.2017. године и на веб страници Града Бијељина, а која се односи на: “Прикупљање пријава правних лица за вршење такси превоза на подручју Града Бијељина, са 24 возила” број: 02-014-1-1259/17 од 25.08.2017. године, пријаве су доставили следећи понуђачи:

1.    ДОО „Call a Cab“ Бијељина.

II
Након разматрања приспјелe пријаве установљено је да пријава понуђача ДОО „Call a Cab“ Бијељина, у потпуности испунила услове предвиђене Јавним позивом за прикупљање пријава и избор најповољнијег понуђача за обављање такси превоза као правног лица на подручју Града Бијељина.

На основу свега горе наведеног утврђује се ранг листа за јавни позив: „Прикупљање пријава правних лица за вршење такси превоза на подручју Града Бијељина, са 24 возила“   број: 02-014-1-1259/17 од 25.08.2017. године:

Ред.бр. Понуђач Број возила

Најмања просјечна старост возила

1.

ДОО „Call a Cab“ Бијељина

24 Нова возила (2017. годиште)

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „Call a Cab“ Бијељина са 24 возила која су 2017. годиште.

III
Записник о оцјени понуда број: 02-014-1-1203/17 од 22.09.2017. године је саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.

IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба Градоначелнику која се може изјавити најкасније у року од 15 дана од дана пријемa исте.

Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом поштанском пошиљком.

Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на web-страници Града Бијељина (www.sobijeljina.org).

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА


Број: 02-014-1-1450/17              
Бијељина    
Датум: 22.09.2017.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић