Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

Јавни позив за додјелу средстава за подстицај развоја малих предузетника на подручју Града Бијељина за 2017. годину

03.10.2017

На основу члана 41. став 2. алинеја г) Закона о развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник Републике Српске“, број: 50/13), члана 16. став 1. тачка 3. и члана 9. став 1. и 2. Одлуке о оснивању Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 32/16) и члана 27. став 1. тачка 3. и члана 16. став 1. и 2. Статута Агенције за развој малих и средњих предузећа („Службени гласник Града Бијељина“, број: 4/17), члана 11. Правилника о начину остваривања субвенција за подстицај развоја МСП-а и самосталних предузетника („Службени гласник Града Бијељина“, број: 7/17), а у складу са Програмом рада Агенције за развој малих и средња предузећа Града Бијељина за 2017. годину, директор Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина расписује:


Јавни позив за додјелу средстава за подстицај развоја малих предузетника на подручју Града Бијељина за 2017. годину
 

1. Предмет

Предмет Јавног позива је додјела бесповратних финансијских средстава у складу са чланом 9. став 1. Одлуке о оснивању Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина" број 32/16), додјељују се подстицајна средства за развој малих и средњих предузећа из буџета оснивача у циљу побољшања општих услова за развој и конкурентност малих и средњих предузећа на подручју Града Бијељина, а у складу са Програмом рада Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина за 2017. годину.

2. Намјена

Право учешћа на јавном позиву имају самостални предузетници који имају статус малог предузетника. Регистровани за обављање дјелатности у области:
- Производне и
- Услужне дјелатности.
Средства су намијењена за:
- Запошљавање нових радника
- Набавку машина, опреме и алата
- Улагања у технолошка унапређења.
Право на субвенцију за подстицај развоја мсп-а код Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина (у даљем тексту: Агенције) имају мали предузетници који су регистровани на подручју Града Бијељина. Средства се обезбјеђују из буџета Града Бијељина, буџетска ставка - подстицај развоја малих и средњих предузећа, у износу од 20.000 КМ. Субвенција се може додијелити у износу највише до 4.000 КМ.

3. Услови и критеријуми

Право на субвенцију имају мали предузетници који испуњавају следеће услове:
1. Да су регистровани за обављање производне или услужне дјелатности прије објаве јавног позива за додјелу субвенције,
2. Да редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом,
3. Да је лице за које се тражи субвенција било на евиденцији Завода за запошљавање - Биро Бијељина, прије објаве јавног позива,
4. Да имају највише три (3) запослена радника,
5. Да редовно измирују обавезе према Граду Бијељина (порез на непокретности и комуналне таксе),
6. Да посједују фактуру или предрачун за набавку основних средстава или друга улагања у регистровану дјелатност из 2017. године,
7. Да нису добијали подстицајна средстава од Агенције у предходној години,
8. Да испуњавају и друге услове утврђене Јавним позивом и Правилником о начину остваривања субвенција за подстицај развоја МСП-а и самосталних предузетника.

Право на субвенцију не могу остварити: удружења грађана, дјелатности из области игара на срећу и трговине, државни органи, организације и други корисници буџетских средстава. Право на субвенцију не могу остварити ни предузетници који су користили средства по неком другом програму, а нису испоштовали уговорну обавезу по неком од претходних програма. Право на субвенцију не могу остварити предузетници код којих се утврди злоупотреба додијељених средстава. Врста дјелатности, утврђује се искључиво према регистрованој претежној дјелатности. Претежна дјелатност не може се мијењати у току јавног позива за додјелу субвенције.

4. Потребна документација

Мали предузетници уз прописани образац захтјева, прилажу и следећа документа:
1. Рјешења о регистрацији малог предузетника,
2. Увјерење о регистрацији пореског обвезника ЈИБ,
3. Увјерење о измиреним пореским обавезама, од Пореске управе Републике Српске,
4. Увјерење о броју запослених радника и измиреним обавезама према радницима, од Пореске управа Републике Српске
5. Увјерење о измиреним обавезама према Граду Бијељина, порез на непокретности и комуналне таксе, издаје Пореска Управа Републике Српске,
6. Пореска пријава за малог предузетника за последња два мјесеца, образац 1007 (оригинал или копија),
7. Фактура или предрачун за набавку уз овјерену изјаву да је набавка у току,
8. Комисија задржава право да поред наведених накнадно затражи и додатне документе и доказе, релевантне при одлучивању о поднесеној пријави.

Документа под тачкама 1, 2, могу бити оригинали или овјерене фотокопије које не могу бити старије од три мјесеца.
Документа под тачкама 3, 4, и 5 морају бити оригинали и не могу бити старији од 6 мјесеци.
Пријавни образац за додјелу субвенције у потпуности мора бити читко попуњен и овјерен од стране власника, јер у противном се неће узети у разматрање.

5. Разматрање захтјева

На приједлог именоване Комисије директор Агенције доноси одлуку о додјели средстава, а са сваким корисником субвенције појединачно се закључује уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

6. Закључивање уговора

При потписивању уговора корисник субвенције који запошљава нове раднике је дужан да донесе; Увјерење да су лица која се запошљавају била на евиденцији Завода за запошљавање Биро Бијељина прије расписивања јавног позива, пријаве радника (oбразац ПД 3100 из Пореске управе) и бјанко овјерену и потписану мјеницу са мјеничном изјавом, као инструмент обезбјеђења. При потписивању уговора корисник субвенције за повећање продуктивности и конкурентности; набавку основних средстава и опреме и улагање у технолошка унапређења дужан је да донесе фактуру о куповини истог, те бјанко овјерену и потписану мјеницу са мјеничном изјавом, као инструмент обезбјеђења.

7. Дозначавање субвенције

Субвенција се дозначава у укупном износу, а у складу са уговором. Коначна исплата средстава се врши из Трезора Града Бијељина.

8. Начин и рок за подношење захтјева

Захтјев и са потребном документацијом достављају се лично у Агенцију или путем поште у запечећеном коверту на адресу;

Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина улица Меше Селимовић 22А, Поштански фах 187 Бијељина са назнаком ‘’Пријава на јавни позив за додјелу средстава за подстицај развоја малих предузетника на подручју Града Бијељина - НЕ ОТВАРАТИ.’’

Непотпуни и неблаговремени захтјеви неће се узимати у разматрање.

Датум отварања: 19. септембар 2017. године
Датум затварања: 31. октобар 2017. године

9. Остале напомене

Јавни позив, образац захтјева и Правилник о начину и условима остваривања субвенција за подстицај развоја МСП-а и самосталних предузетника(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 7/17), доступни су и на wеб страни www.agencijamsp.com

Број: 646/17
Датум: 13. септембар 2017. годинe

 

ДИРЕКТОР
Славиша ЈОВАНОВИЋ