Документи

Адреса: 
Улица патријарха Павла 1
76300 Бијељина

Начелник: мр Младен Савић

Телефон: +387 (0)55 233 114
Факс: +387 (0)55 233 432

E-mail:  [email protected][email protected].

Одјељење за пољопривреду врши управне и стручне послове из надлежности Града који се односе на:

- студијске и аналитичке послове и коришћење ресурса из области пољопривреде (прехрамбене индустрија, снабдијевање у пољопривреди, пољопривреда, шумарство, водопривреда),
- планирање развоја и праћење реализације стратешких планова развоја из дјелокруга рада,
- послове везане за развој пољопривредне производње, комасације и заштите пољопривредног земљишта, сточарства, воћарства, мини фарми, организовања пољопривредника, лова, риболова,
- друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.


 

У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење обавља сљедеће послове:

- припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта;
- редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције (Одсјек);
- припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одсјеку;
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;
- припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката;
- учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и
- доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем календару активности који припрема Одсјек за локални економски развој и европске интеграције.


 

У области промоције Града, Одјељење обавља сљедеће послове:

- промовише дијалог међу локалним актерима, успоставља партнерски однос и одржава редовну комуникацију између одјељења и спољних актера (приватног и задружног сектора, привредне коморе, Задружног савеза Републике Српске и удружења пољопривредника и привредника, финансијских организација, међународних организација, академских институција и др.),
- континуирано промовише Град као локалитет повољан за улагања, а све у циљу привлачења домаћих и страних инвестиција,
- презентује материјале развојних потенцијала Града инвеститорима, донаторима, развојним агенцијама и другим екстерним актерима, у сарадњи са организационом јединицом за локални економски развој,
- реализује и друге активности које доприносе промоцији Града као средине повољне за инвестициона улагања."

Пољопривредни потенцијали Бијељине
7.57 MB
Квалитетнијим планирањем пољопривредне производње до нових радних мјеста
6.96 MB
Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске (2018)
0.66 MB
Накнада за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште у KM/m²
0.05 MB
Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје у пољопривреди и за рурални развој - Министарство пољопривреде, шумарстава и водопривреде
0.45 MB