Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

COSME - Програм конкурентности за мала и средња предузећа

slika

Од 3. јуна ове године, након потписивања Споразума између ЕУ и БиХ у Бриселу, мала и средња предузећа и предузетници из Босне и Херцеговине ће моћи учествовати у COSME Програму конкурентности предузећа и малих и средњих предузећа.
Учешће у овом програму је велика шанса малим и средњим предузећима у БиХ за приступ фондовима и пројектима ЕУ, а главни корисници овог програма ће бити предузетници као и грађани који желе основати властити бизнис (самозапослени), млади и жене предузетнице који су суочени са потешкоћама у поступку реализовања пословних идеја.

COSME је програм Европске уније са општим циљем унапређења конкурентности и одрживости малих и средњих предузећа те предвиђеним трајањем од 2014. до 2020. године и буџетом од 2,3 милијарде евра.

Заједно са програмом HORIZON 2020, COSME представља наставак активности које су се у периоду 2007-2013. успјешно спроводиле кроз Програм за предузетништво и иновације. COSME ће подржати МСП у слједећим областима:

- Побољшање приступа финансијским средствима - кроз 2 инструмента: Инструмент за кредитне гаранције и Инструмент власничког капитала за раст и развој.
- Побољшање приступа тржиштима унутар Европске уније и глобално - кроз Европску мрежу предузетништва помаже у проналажењу пословних партнера, те пружа подршку развоју предузећа уз помоћ алата развијених од стране Европске комисије.

- Стварање бољих оквирних услова за конкурентност - подржава дјеловања у циљу побољшавања оквирних услова у којима послују предузећа и подстиче развој кластера свјетске класе у ЕУ. Циљеви програма укључују бржу дигитализацију пословне заједнице и промоцију е-вјештина и е-лидерства.

- Подстицање предузетништва кроз низ активности којима се подржава спровођење Акционог плана за предузетништво 2020 (размјене, истраживања, пилот-пројекте и сл.).

Све детаљне информације можете наћи на сљедећем линку:
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/


Јавни позив за прикупљање писмених понуда за избор најповољнијег понуђача - суинвеститора за заједничко улагање у изградњу започетог пословног објекта - центра за социјални рад са центром за дневно збрињавање дјеце са посебним потребама у Бијељини

slika

На основу члана 8 Одлуке о заједничком улагању у изградњу започетог пословног објекта - центар за социјални рад са центром за дневно збрињавање дјеце са посебним потребама у Бијељини, број:01-022-31/16 од 5. априла 2016. године и тачке II Рјешења, брoj 02-014-1-468/16 од 11.04.2016. године, Комисија за расписивање јавног позива и спровођење поступка избора наjповољнијег понуђача - суинвеститора за заједничко улагање у изградњу започетог пословног објекта - центра за социјални рад са центром за дневно збрињавање дјеце са посебним потребама у Бијељини,  расписује:

Јавни позив за прикупљање писмених понуда за избор најповољнијег понуђача - суинвеститора за заједничко улагање у изградњу започетог пословног објекта - центра за социјални рад са центром за дневно збрињавање  дјеце са посебним потребама у Бијељини

1.  Град Бијељина расписује јавни позив за прикупљање писмених понуда за избор најповољнијег понуђача - суинвеститора у сврху реализације пројекта заједничког улагања у изградњу започетог пословног објекта - центра за социјални рад са центром за дневно збрињавање дјеце са посебним потребама у Бијељини, у улици Потпоручника Смајића број 18, планираног спроведбеним документом просторног уређења, (Измјена дијела Регулационог плана „Болница и дом здравља“ („Службени гласник Општине Бијељина“, број: 31/09)), у првој стамбено-пословној зони града Бијељина, све из разлога обезбјеђења средстава за завршетак изградње започетог пословног објекта.

       Спратност започетог пословног објекта је подрум + приземље + четири спрата, у основи подрума крајњих димензија: 13,39 м х 30,14 м, у основи приземља: 13,22 (11.72) м х 30,22 м и у основама виших етажа (првог, другог, трећег и четвртог спрата) са конзолним истацима димензија: 15,35 (12,85) м х 32,35 м.

2. Град Бијељина улаже:

  • градско грађевинско земљиште означено као к.п. бр. 4319, звн. „ул. Браће Јакшића“, површине од 1.057 м2, уписано у Лист непокретности број: 781 КО Бијељина 2  и ЗК уложак бр. 758 КО Бијељина 2, као посјед и својина Града Бијељина у дијелу 1/1,
  • правоснажно рјешење Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина о грађевинској дозволи, у броју: 02/2-360-168/15 од 12. маја 2015.године,
  • ревидовани Главни пројекат за изградњу пословног објекта-Центар за социјални рад са Центром за дневно збрињавање дјеце са посебним потребама (четири свеске) израђеног од стране ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина под шифром: „ТД-23/12“ од октобра 2012.године,
  • доказе о плаћеној накнади  за уређење грађевинског земљишта и ренте, као и
  • Меморандум разумијевања за изградњу и реконструкцију центра за дјецу ометену у развоју између Центра за социјални рад Бијељина, Међународне организације за миграције (IOM) и Града Бијељина од 05.08.2015.године, Уговор о грађењу између Међународне организације за миграције (IOM) из Сарајева и ДОО „Призма“ Бијељина од 21.09.2015.године и Споразум између Међународне организације за миграције (IOM) из Сарајева и ЈП „Дирекције за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина о пружању услуге грађевинског надзора за временски период од 24.09.2015.године до 29.02.2016.године.

3.  Простор спратности Подрум + Приземље + прва/друга/четврта етажа, одредиће се као својина Града  Бијељина, а простор или дио простора на трећој етажи, означен у ревидованом главном пројекту „Објекат Центра за социјални рад са Центром за дневно збрињавање дјеце и омладине ометене у физичком и психичком развоју у Бијељини“, израђен од стране  ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина, под шифром: „ТД-23/12“ од октобра 2012. године, као Мултифункционални простор „А“ у цјелости,  канцеларија у мултифункционалном простору „Д“, десно од улаза, површине око 22 м2, као и комуникациони простор (степениште и лифт), а чија намјена је током извођења радова на објекту измијењена у просторију површине око 18 м2, одредиће се као својина најповољнијег понуђача – суинвеститора...


Цјелокупни документ јавног позива можете преузети на сљедећим линковима:

1. Јавни позив​ за прикупљање писмених понуда за избор најповољнијег понуђача - суинвеститора за заједничко улагање у изградњу започетог пословног објекта - центра за социјални рад са центром за дневно збрињавање  дјеце са посебним потребама у Бијељини 

2. Понуда​ за заједничко улагање у изградњу започетог пословног објекта - Центар за социјални рад са Центром за дневно збрињавање дјеце са посебним потребама у Бијељини, на основу Одлуке о заједничком улагању у изградњу започетог пословног објекта - Центар за социјални рад са Центром за дневно збрињавање дјеце са посебним потребама у Бијељини („Службени гласник Града Бијељина“, број: 7/16)


Опште обавјештење о набавци – Пројектовање и изградња канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у Бијељини

slika

Град Бијељина у Републици Српској (Босна и Херцеговина) намјерава да употреби средства, која је обезбиједила Холандска агенција (RVO.nl, Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) и буџет Града Бијељина, за радове изградње канализационе мреже у Бијељини у складу са европским нормама.

Пројекат се односи на изградњу инфраструктуре за прикупљање отпадних вода у граду Бијељина који има приближно 115,000 становника. 
Циљ је да се изградњом око 32 км главних колектора и приближно 2,500 кућних прикључака на кишну и фекалну канализацију покрије популација од 40,000 еквивалент становника у центру града и околним насељима. 

Цјелокупни документ обавјештења о набавци можете преузети на сљедећем линку:

http://sobijeljina.org/download/general_procurement_notice_revpiu20161227_sr.pdf​.


 

Грантови за Мале акције Амбасаде Швајцарске

slika

Стратегија сарадње Швајцарске у БиХ усредсређује се на велике, дугорочне програме. У циљу давање подршке комплементарним иницијативама, Амбасада Швајцарске у БиХ може додатно (су)финансирати пројекте домаћих организација кроз грантове за Мале акције.
Циљ грантова за Мале акције је пружање подршке иновативним, малим и друштвено релевантним интервенцијама ограниченог трајања које доприносе постизању резултата наведених у швајцарској стратегији за сарадњу са БиХ за период 2017-2020. Постоји значајан потенцијал за додатну вриједност у Малим акцијама када се идентификују аутентични, креативни пројекти са могућим видљивим учинцима, те када је потребно испробати нова локална партнерства.
Мале акције могу имати велику видљивост и/или имати симболичан карактер, па су стога атрактивне за - дјелимично - финансирање од стране Швајцарске. Осим тога могу имати и катализаторски карактер за подржавање продора нових идеја или приступа, а могу бити заснованe и на потврђеним искуствима и праксама завршених пројеката (капитализација).
Амбасада је усредсређена на пружање подршке пројектима у свим дијеловима БиХ.

Пријаве
Амбасада моли заинтересоване да прво прочитају критеријуме прихватљивости и услове на сљедећем линку
Подносиоци пријаве могу послати електронске примјерке уредно попуњеног обрасца за пријаву и приложеног обрасца буџета на електронску адресу уз навођење предмета: „Application to the Small Actions“ (Пријава за Мале акције).
Пријаве са траженим доприносом у износу од 40.000 КМ или у већем износу морају се поднијети на енглеском језику, а остале пријаве се могу поднијети било на енглеском било на званичним језицима у БиХ.
Свака организација или установа може добити средства само за један пројекат у текућој фази Малих акција Амбасаде (2017 - јануар 2019).
Детаљне информације су на линку: https://www.eda.admin.ch/countries/bosnia-and-herzegovina/bs/home/razvojna/projekti/small-actions.html


 

ЛИР пројекат: јавни позив за реализацију нових инвестиција у БиХ у 2017. години

slika

У оквиру пројекта „Локални интегрисани развој“ (ЛИР), расписан је јавни позив за исказивање интереса за подршком у реализацији нових инвестиција у Босни и Херцеговини, у 2017. години.

Пројекат ЛИР је трогодишња иницијатива (2016-2018.), коју примарно финансира Европска унија (ЕУ), а проводи Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (УНДП БиХ), у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, Министарством развоја, подузетништва и обрта Федерације Босне и Херцеговине, Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске и два ентитетска савеза општина и градова. Пројекат се имплементира у 21 партнерској јединици локалне самоуправе у БиХ: Бања Лука, Бијељина, Челинац, Добој, Фоча, Горажде, Градишка, Коњиц, Маглај, Модрича, Мостар, Нови Град, Оџак, Орашје, Приједор, Сребреник, Шамац, Тузла, Вареш, Жепче и Живинице.

Пројекат ЛИР има за циљ подизање животног стандарда и повећање социјалне кохезије у БиХ путем инклузивног одрживог социоекономског развоја. У оквиру компоненте за економски опоравак, ЛИР пројекат ће директно подржати приватни сектор те потенцијалне инвеститоре како би се повећала цјелокупна економска активност у локалним заједницама, осигурао економски раст кроз продуктивније ланце вриједности, те створила нова радна мјеста и приходи. Такођер, пројектом се  предвиђа помоћ и за дугорочно незапослене и социјално искључене категорија становништва, а посебно повратнике, интерно расељене и дуготрајно незапослене особе.

Овај позив за исказивање интереса ће омогућити инвеститорима који су заинтересовани за улагања у производни сектор у БиХ, да заједно са пројектом ЛИР, осигурају реализацију нових инвестиција које ће утицати на економски раст и креирање нових радних мјеста и прихода. Корисник средстава по основу овог позива може бити привредно друштво (МСП) регистровано у БиХ, које је директно или индиректно зависно друштво инвеститора тј. домаћег или страног физичког или правног субјекта. Инвеститори могу бити правна или физичка лица.

У оквиру овог јавног позива, пројекат ЛИР ће подржати шест (6) нових инвестиционих пројеката у производном сектору у Босни и Херцеговини, од којих ће минимално четири (4) пројекта бити одабрана у партнерским јединицама локалне самоуправе.  Предност при одабиру имат ће пројекти који су усмјерени ка већој финализацији производа, који су извозно оријентирани те планирају стварање одрживих и квалитетних радних мјеста.

Крајњи рок за подношење пријава је понедјељак, 14. април 2017. године до 17:00 сати

Пријаве морају бити достављене у затвореној коверти препорученом поштом, курирском поштом или лично (потписана и датирана потврда ће бити додијељена лицу које лично достави пријаву) на сљедећу адресу:
Развојни програм Уједињених нација (УНДП)
Пројекат „Локални интегрисани развој“
UN HOUSE
Змаја од Босне бб
71 000 Сарајево

Сва додатна питања у вези овог позива се могу доставити путем електронске поште, најкасније у року од 7 дана прије истека рока за подношење пријава, са јасно назначеним именом позива у предмету поруке, и то на сљедећу е-маил адресу: [email protected].  Сви одговори на питања која могу бити релевантни и за остале подносиоце пријава, редовно ће се објављивати на веб страници УНДП БиХ.   

Образац за пријаву и други документи могу се преузети на овој страници.

Јавни позив за додјелу средстава за подстицај развоја start-up пројеката

slika

На основу члана 41. став 2. алинеја г) Закона о развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник Републике Српске“, број: 50/13), члана 16. став 1. тачка 3. и члана 9. став 1. и 2. Одлуке о оснивању Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 32/16) и члана 27. став 1. тачка 3. и члана 16. став 1. и 2. Статута Агенције за развој малих и средњих предузећа („Службени гласник Града Бијељина“, број: 4/17), члана 11. Правилника о начину остваривања субвенција за подстицај развоја МСП-а и самосталних предузетника („Службени гласник Града Бијељина“, број: 7/17), а у складу са Програмом рада Агенције за развој малих и средња предузећа Града Бијељина за 2017. годину, в.д. Директора Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина расписује:

 

Ј А В Н И  П О З И В

за додјелу средстава  за  подстицај развоја

start-up пројеката

1.Предмет

Предмет Јавног позива је додјела бесповратних финансијских средстава у складу са чланом 9. став 1. Одлуке о оснивању Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина (‘’Службени гласник  Града Бијељина’’ број 32/16), додјељују се подстицајна средства за развој малих и средњих предузећа из буџета оснивача у циљу побољшања општих услова за развој и конкурентност малих и средњих предузећа на подручју Града Бијељина, а у складу са Програмом рада Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина за 2017. годину.

2.Намјена средстава

- Запошљавање нових радника, лица која се налазе на евиденцији Завода за запошљавањe Бијељина
- Набавку машина, опреме и алата
- Улагања у технолошка унапређења

Комплетан текст и Захтјев за додјелу средстава за подстицај развоја start-up пројеката су на линку: www.agencijamsp.com/cir/4.projektijavni_pozivi.html


 

ГРАНТОВИ: Побољшање конкурентности у сектору перадарства

slika

USAID/Sweden Пројекат развоја тржишне пољопривреде II (ФАРМА II) позива квалифициране произвођачке организације да доставе захтјеве за додјелу бесповратних средстава за побољшање конкурентности у сектору перадарства, те на тај начин допринесу успостављању конкурентног пољопривредног сектора.

Захтјеви морају бити достављени електронски, путем е-маил адресе [email protected] и у штампаној форми у један од уреда USAID/Sweden FARMA II пројекта (Сарајево, Тузла или Бања Лука), не касније од 16:00 сати, на дан 29. маја, 2017. године. Апликанти треба да прате упутства за аплицирање представљена у РФА документу.

USAID/Sweden FARMA II ће организовати информативне састанке на којим ће се заинтересованим организацијама пружити све информације и упутства за подношење захтјева за бесповратна средства. Све заинтересоване организације се позивају да присуствују једном од ових састанака (долазак потврдити путем е-маила [email protected] до 5. маја у 11:00 сати). Позив није отворен за индивидуалне пољопривредне произвођаче (физичка лица).

Све детаљне информације можете наћи на сљедећем линку:
www.farmabih.ba/bs/press/grantovi-poboljsanje-konkurentnosti-u-sektoru-peradarstva/154

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској за 2017. годину

slika

На основу члана 2. Правилника о суфинансирању програма и пројеката студентских организација („Службени гласник Републике Српске“ бр. 33/11, 63/13 и 13/17), Министарство просвјете и културе Републике Српске расписује:  

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској за 2017. годину

 

I
 
Расписује се јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа за 2017. годину, из сљедећих области:
1. студентско организовање, међународна сарадња, организација међународних студентских скупова и сусрета, укључивање у међународне студентске асоцијације и учешће у заједничким активностима, посјета међународним студентским скуповима и сусретима,
2. стручни програми, трибине и предавања, научно-стручни радови, пројекти и елаборати од интереса за систем високошколског образовања,
3. спортске и културне активности и едукација,
​4. студентски медији и
5. остали пројекти који доприносе унапређењу студентскпг рада и организовања, студентског стандарда, заступању интереса и права студената.
 
II
 
Право подношења пријаве на Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској, за 2017. годину из области наведених у тачки I имају:
1. студентска представничка тијела изабрана према Закону о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 ,84/12, 108/13,  44/15 и 90/16),
2. студентске организације регистроване код надлежних органа у складу са важећим законским прописима,
3. асоцијације студентских организација.

 

Рок за подношење пријава је 30 дана, а конкурс је доступан на порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net) - на страници Министарства просвјете и културе.

Конференција о отпадним и пијаћим водама БиХ

slika

Отпадне воде и пијаће воде Босне и Херцеговине биће теме “Бизнис за Бизнис” (B2B) конференције која ће бити одржана у сриједу, 07.06.2017. године у Бијељини у заједничкој организацији компаније Resenva Consulting из Новог Сада и Града Бијељине.

Сви учесници, односно бројне иностране, регионалне и домаће компаније, институције и експерти, имаће јединствену прилику за упознавање са носиоцима 19 потенцијалних пројеката укупне вриједности 40 милиона евра из области пијаћих и отпадних вода, који се односе на планирање, изградње, инсталације, реконструкције, и друго.

Свака од седам локалних влада биће представљена од стране једног званичника локалне самоуправе, представника комуналног предузећа као и PPP – експерта овлашћеног за потписивање тендерских и пројектних докумената. Овај концепт конференције омогућава да заинтересиране компаније приликом директих сусрета остваре пословну сарадњу.

У четвртак, 08.06.2017. године организован је обилазак пречистача отпадних вода у Бијељини у организацији градоначелника господина Миће Мићића за све учеснике конференције.

Компаније ће имати и прилику да се представе у изложбеном простору у коме ће се одржавати неформални састанци учесника, што ће бити прилика за упознавање са новим технологијама и добром праксом у области третмана вода у земљама Европске уније.

Регистрација за догађај обавља се путем линка: http://resenva-consulting.info/kalendar/registracija-za-dogadjaje
или e-maila: [email protected]