Званична интернет презентација
Град Бијељина

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици


Министарство породице, омладине и спорта у складу са Правилником о критеријумима и условима за финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици ("Службени гласник Републике Српске", број 23/16) финансира односно суфинансира пројекте и активности владиног и невладиног сектора.
 
 
1. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
 
Пројекти и активности у области подршке породици могу бити предложени од стране регистрованог правног лица на територији Републике Српске, који својим радом доприносе стварању и побољшању услова за развој здравих породица, промовишу породичне вриједности и одговорно родитељство, доприносе борби против насиља у породици, развијају програме и учествују у обуци стручњака који раде са дјецом, младима и породицама ради подизања квалитета породичног живота, доприносе стварању услова за повећање наталитета, бригу о старима те других мјера за унапређење демогра4хже политике у Републици Српској.
 
На конкурсу не могу учествовати физичка лица (поједиици).
 
 
2. НАМЈЕНА И ИЗНОС РАСПОЛОЖИВИХ СРЕДСТАВА
 
Пријављени пројекти и активности треба да се односе на сљедсће тематске области:
 
а) да су од општег интереса за Републику и јединицу локалне самоуправе,
 
б) доприносе развоју породице и подизању квалитета породичног живота,
 
в) промовишу породичне вриједности и одговорно родитељство,
 
г) доприносе повећању наталитста у Републици,
 
д) доприносе спречавању насиља у породици и збрињавању жртава насиља у породици,
 
ђ) развијају програме и учествују у обуци стручњака који раде са дјецом,
 
е) доприносе бризи о сгарима.
 
Расподјела буиетских средстава врши се за финансирање и суфинансирање:
 
а) пројеката и активности удружења и опи анизадија за афирмацију породице до 3.000,00 КМ
 
б) пројеката и активности непрофитних удружења и организација за афирмацију породице до 3.000.00 КМ.
 
 3. КРИТЕРИЈУМИ КОНКУРСА
 
Оцјењивање и вредновање пријава но конкурсу врши се на основу сљедећих критеријума:
 
а) допринос пројеката и активности у промоцији развоја породице и породичних вриједности, тс подизању квалитета породичног живота,
 
б) допринос пројеката и активности на стварање услова за подизање наталитета,
 
в) допринос пројеката и активности здравственој, социјалној, васпитној и образовној компоненти,
 
р) допринос пројеката и активности заштити од насиља у породици,
 
д) усмјереност есреката пројектних активности према рјешавању проблсма који су од интереса за већи број грађана, односно самих породииа и младих,
 
ђ) властито учешће у финансирању односно суфинансирању од стране међународних и других донатора или јединица локалне самоуправе,
 
е) допринос бризи о старима
 
ж) квалитет пројектне пријаве.
 
 
4. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА
 
Пријава на конкурс подноси се у једном примјерку, искључиво на пропжаном обрасцу који се може прсузети на интернет страници Министарства породице, омладине и спорта:www.владарс.нет> Министарства > Министарство породице, омладине и сиорта > конкурс > Образац за подношење захтјева за финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици. Уз образац као прилог обавезно И доставити овјерене копије сљедећих докумената:
 
- Пројекат/активност,
 
- Статут,
 
- Рјешење о упису удружења/организације у судски регистар,
 
- Јединствени идентификациони број (ЈИБ),
 
- Уговор са банком о отвараау рачуна.
 
 
 
Попуњени образац са прилозима потребно је доставити (искључиво) на адресу:
 
Влада Републике Српске
 
Министарство породице, омладине и спорта
 
Републике Српске 1
 
78000 Бањалука
 
 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС
 
Овај конкурс остаје отворен 21 дан од дана објављивања, а министар задржава право његовог поништавања усљед непредвиђених буџетских ограничења. Конкурс се објављује у јавним гласилима и на интернет страници Министарства породице, омладине и спорта: www.владарс.нет> Министарства > Министарство породице,омладине и спорта > конкурси.
 
 
Више на:
 
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Documents/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8_301787306.
 
 
Молимо Вас да јасно и детаљно проучите смјернице и услове Јавног позива, јер је то једини валидни извор информација. Одсјек за ЛЕР и ЕИ само прослеђује информације, али није одговоран за измјене које донатор може да направи.