Званична интернет презентација
Град Бијељина

Конкурс за додјелу средстава из текућег гранта "Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда Х2020" за 2018. годину


На основу члана 10. став (1) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2018. годину ("Службени гласник БиХ", број 8/18) и члана 2. став (2) и члана 8. став (1) Одлуке о критеријима за додјелу средстава из текућег гранта "Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда Х2020" за 2018. годину ВМ број 120/18 од 25.06.2018. године, Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине, објављује конкурс за додјелу средстава из текућег гранта "Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда Х2020" за 2018. годину
Предмет јавног конкурса
Одлуком о критеријима за додјелу средстава из текућег гранта "Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда Х2020" за 2018. годину (у даљем тексту: Одлука о критеријима) (Прилог 8) утврђени су критерији и друга питања везана за додјелу средстава из текућег гранта "Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда Х2020" (Оквирни програм ЕУ за научна истраживања и иновације ХОРИЗОНТ 2020; Међувладин оквир за европску сарадњу у области научних и технолошких истраживања - Програм ЦОСТ; Европска мрежа за финансирање тржишно оријентираних пројеката из различитих технички области - Програм ЕУРЕКА), која је објављена на wеб страници Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине(у даљем тексту: Министарство).
Средства
Средства за текући грант "Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда Х2020" за 2018. годину у износу од 444.000,00 КМ предвиђена су у буџету Министарства за 2018. годину. Најмањи износ средстава који се може додијелити из овог гранта износи 5.000,00 КМ, а максимални до 30.000,00 КМ.
Право на подношење пројеката на основу објављеног конкурса за додјелу средстава имају:
- регистриране научноистраживачке организације (високошколске установе, институти, академије наука и умјетности, иновациони центри, технолошки паркови)
- непрофитне организације, односно друга физичка и правна лица која су укључена у истраживачки рад или ширење и употребу научноистраживачких резултата кроз аплицирање и учешће у програмима ХОРИЗОНТ 2020, ЦОСТ и ЕУРЕКА.
За учешће у акцијама у оквиру програма ЦОСТ могу да аплицирају физичка лица, с тим да се средства дозначавају путем матичне научноистраживачке институције.
Субјекти који имају право да аплицирају могу бити подржани са по једним пројектом у оквиру сваког од три програма ЕУ: ХОРИЗОНТ 2020, ЦОСТ и ЕУРЕКА. 
Субјекти који су добили средства за пројекте у оквиру јавног конкурса за  2015., 2016. и 2017. годину и чији су пројекти у току, могу аплицирати на јавни конкурс за 2018. годину уколико извршавају обавезе из закљученог уговора са Министарством.
Изузеће
Уколико је подносилац пројекта у периоду до 2018. године добио средства од Министарства, а није извршио своје обавезе на основу закљученог уговора са Министарством, његов захтјев за додјелу средстава на основу конкурса за 2018. годину неће се узимати у разматрање.
Изузеће се односи и на овлаштену особу која је закључила уговор са Министарством, те се неће разматрати захтјев другог правног субјекта који аплицира за средства на основу објављеног конкурса уколико се та особа јави као овлаштена особа.
Намјена средстава
Вијеће министара Босне и Херцеговине својом одлуком додјељује за суфинансирање пројеката који дају допринос развоју науке и иновација у Босни и Херцеговини, те доприносе имплементацији стратешких документа и међународних обавеза у области науке у Босни и Херцеговини, кроз:
- Подршку припреми пројеката за отворене текуће позиве у оквиру програма ХОРИЗОНТ 2020 и реализацију одобрених пројеката у оквиру програма ХОРИЗОНТ 2020;
- Подршку за учешће у акцијама у оквиру програма ЦОСТ;
- Подршку за припрему и реализацију пројеката у оквиру програма ЕУРЕКА;
- Подршку пројектима који доприносе већем степену успјешности учешћа Босне и Херцеговине у програму ХОРИЗОНТ 2020;
- Подршку раду ЕУРАXЕСС центра.
Трошкови репрезентације који се односе на исхрану и пиће не могу бити већи од 5% од укупно одобреног износа средстава; док трошкови такси услуга, горива, те мобилних телефона нису прихватљиви.
Физичка лица из одобрених средстава не могу себи исплаћивати плаће нити плаћати порезе и доприносе по основу личних примања.
Средства се додјељују намјенски кориснику средстава за конкретан пројекат и није могуће вршити накнадну промјену корисника средстава, нити промјену самог пројекта (нпр. умјесто изабраног предложити други пројекат односно вршити пренамјену додјељених средстава).
Пројекти са којима се аплицира могу бити и двогодишњи.
Приликом разматрања поднесених пројеката вредноваће се:
1. квалитет пројекта и његов допринос развоју науке у Босни и Херцеговини, имплементацији стратешких докумената и међународних обавеза у области науке у Босни и Херцеговини, и то кроз:
- досадашњи рад на пројектима у Оквирним програмима Европске уније за истраживање и технолошки развој, те програмима ЦОСТ и ЕУРЕКА,
- актуалност теме истраживања, допринос конкурентности производа и технологија,
- учествовање апликаната у трошковима реализације пројекта,
- подршка ентитетских и других институција у остваривању пројекта,
- могућност примјене резултата на више корисника,
- број партнерстава остварених са партнерима из других земаља у оквиру пројекта.
- финансијски и оперативни капацитети апликанта, укључујући процјену реализираних пројеката/програма у протекле три године, до сада остварена сарадња с међународним партнерима и чланство у међународним и европским мрежама и асоцијацијама,
- одрживост пројекта и пројектних резултата у периоду након завршетка пројекта,
- изводљивост пројекта, пројектних активности, јасност повезаности циља пројекта с пројектним активностима, број директних или индиректних корисника који су обухваћени пројектом,
- трошковна ефективност активности, односно усклађеност предвиђених трошкова са укупним буџетом пројекта и јасна видљивост тражених средстава за сваку од планираних активности у оквиру пројекта.
2. Вредновање пројеката вршиће се према критеријима и бодовима наведеним у Евалуационом обрасцу (Прилог 4) који је саставни дио Одлуке о критеријима а који обухватају:
- тематске критерије,
- финансијске и оперативне капацитете апликанта,
- релевантност пројекта,
- ефективност и изводљивост активности,
- одрживост активности и циљева, те
- буџет и трошковну ефективност активности.
Подносилац пројекта за додјелу средстава из текућег гранта "Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда Х2020" за 2018. годину, обавезно прилаже сљедећу документацију:
- апликациони образац, који је саставни дио Одлуке о критеријима (Прилог 1), са приједлогом пројекта који мора бити попуњен на рачунару, потписан и овјерен службеним печатом подносиоца пројекта. Апликациони образац мора бити попуњен на рачунару, у супротном ће се сматрати неуредним и неће се узети у разматрање,
- финансијски план пројекта, на обрасцу за буџет који је саставни дио Одлуке о критеријима (Прилог 2), с изворима прихода и очекиваним расходима који мора бити попуњен на рачунару, потписан и овјерен службеним печатом подносиоца пројекта. Образац за буџет мора бити попуњен на рачунару, у супротном ће се сматрати неуредним и неће се узети у разматрање.У буџету пројекта мора бити јасно назначено за које активности се траже средства од стране Министарства, а за које активности су осигурана средства из других извора,
- извод из регистра надлежног органа у којем је регистриран подноситељ пројекта, не старији од три мјесеца,
- статут, само за институте, удружења и фондације, а у случају да је било измјена и допуна статута исте се достављају уз основни статут,
- увјерење о пореској регистрацији подносиоца пројекта (идентификацијски број),
- рјешење о разврставању подносиоца пројекта према дјелатности издато од стране надлежног завода за статистику,
- званичан документ банке о отварању трансакционог рачуна подносиоца пројекта (буџетски корисници треба да доставе уредно потписану и службеним печатом овјерену инструкцију за плаћање која подразумијева трансакциони рачун банке, број буџетске организације, врсту прихода и број опћине),
- субјекти који су буџетски корисници и послују преко рачуна ентитета, кантона или опћине дужни су доставити потписану и печатом овјерену Изјаву тог органа, а којом се потврђује да нема сметњи да новац одобрен за пројекат буде на располагању кориснику средстава,
- копију годишњег обрачуна о пословању подносиоца пројекта за 2017. годину, овјерену од стране Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ-а), односно Финансијско информатичке агенције (ФИА),
- изјава подносиоца пројекта, чија форма је саставни дио Одлуке о критеријима (Прилог 3), потписана од стране овлаштене особе и овјерена службеним печатом подносиоца пројекта,
- ЦД на којем је снимљена документација из тач. а) и б),
- уколико подносилац пројекта не може доставити неки од обавезних докумената на начин предвиђен Одлуком о критеријима, дужан је о томе сачинити писано образложење које мора бити потписано и овјерено службеним печатом подносиоца пројекта и доставити исто уз осталу расположиву пројектну документацију. Уколико се образложење оцјени оправданим од стране Комисије такви подносиоци пројекта ће се узети у разматрање, као изузетак.
Подносилац чији пројекат је одобрен и у фази реализације у оквиру програма ХОРИЗОНТ 2020, уз горе наведену документацију, обавезно доставља и копију уговора закљученог између надлежног органа ЕУ и конзорцијума, у чији састав улази и подносилац пројекта.
Подносилац чији пројекат је одобрен и у фази реализације у оквиру програма ЦОСТ и ЕУРЕКА, а за чију подршку се траже средства, обавезно доставља доказ о потврди учешћа у реализацији одобреног пројекта.
Подносилац пројекта за додјелу средстава субјектима који аплицирају на текуће отворене позиве унутар програма ХОРИЗОНТ 2020, ЦОСТ и ЕУРЕКА, а којима се додјеле средства, дужни су одмах по извршеној апликацији, Министарству доставити доказ о наведеном.
Наведена документација се доставља у затвореној коверти, истим редосљедом како је то горе наведено, ИСЉУЧИВО ПУТЕМ ПОШТЕ Министарству, са назнаком:
"Јавни конкурс за додјелу средстава из текућег гранта:
"Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда Х2020 " за 2018. годину,
Министарство цивилних послова,
Трг БиХ 1,
71 000 Сарајево".
Конкурс је отворен до 17.09. 2018. године
Допуна документације која стигне у року у коме је објављен конкурс ће се прихватити, а која стигне након затварања конкурса неће се прихватити. Неблаговремене и непотпуне пријаве се не узимају у разматрање.
 
Остале напомене:
Са субјектима којима су одобрена средства Одлуком о додјели средстава, Министарство закључује Уговор о кориштењу додијељених средстава из текућег гранта "Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда Х2020 " за 2018. годину.
Прије закључивања уговора корисници средстава се обавјештавају (е-меилом и телефонски) о Одлуци Вијећа министара БиХ из члана 10. става (9) Одлуке о критеријима и одобреним средствима, те се од истих тражи да прије закључивања уговора доставе:
а) ревидирани буџет у складу с одобреним средствима и у складу с буџетом у оквиру апликације достављене на јавни конкурс. Ревидирани буџет пројекта постаје саставни дио уговора и исти мора бити потписан од стране корисника средстава и овјерен печатом.
б) обавијест о тачном термину почетка и завршетка пројекта  и исти се уносе у уговор.
Уколико корисник средстава не прихвати условепрописане Уговором, губи право на кориштење средстава.
У случају када је корисник средстава уговорни орган у смислу чл. 4. и 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 39/14), за набавку опреме, роба или услуга, из средства одобреног пројекта корисник средстава примјењује процедуре дефиниране Законом о јавним набавкама, односно дозначена средства ће утрошити у складу с законским прописима и правдати релевантним рачуноводствено финансијским доказима.
Уколико корисник средстава гранта нема статус уговорног органа (удружења, фондације и сл.), с обзиром да се ради о трошењу јавних средстава, Корисник средстава је обавезан транспарентно трошити додјељена средства у складу са Инструкцијом Министарства о обавези примјене Закона о јавним набавкама од стране крајњих корисника грант средстава број: 05-02-2-1258-1/17 од 25.12.2017. године која је објављена на wеб страници Министарства.
Корисници средстава дужни су Министарству доставити извјештаје о намјенском утрошку средстава према Обрасцу за наративни извјештај (Прилог 5), Обрасцу за финансијски извјештај (прилог 6) и Обрасцу за статистички извјештај (Прилог 7), а који су саставни дио Одлуке о критеријима.
 
Корисници средстава којима буду додијељена средства у износу 25.000,00 КМ и више дужни су ангажирати независну ревизију у складу са Међународним ревизорским стандардом 4400 – Договорене процедуре, гдје ће се од ревизора захтјевати да проведе "Процедуре верификације трошкова пројекта" и достави "Извјештај о стварном налазу – Репорт оф фацтуал финдингс". Корисници средстава трошкове независне ревизије могу планирати у оквиру буџета пројекта са којим аплицирају на конкурс.
Након што Вијеће министара Босне и Херцеговине донесе Одлуку о додјели средстава, корисници средстава ће бити обавјештени о Одлуци и додијељеним средствима а Одлука о додијели средстава се објављује на wеб страници Министарства и у "Службеном гласнику БиХ".
Субјекти који не буду задовољавали административно-техничке критерије ће бити обавијештени о разлозима неиспуњавања истих, као и субјекти који након евалуације пристиглих пројеката буду имали мање од 55 бодова, и то писаним путем након што Вијеће министара БиХ донесе одлуку о додјели средстава.
Више на:
 
Молимо Вас да јасно и детаљно проучите смјернице и услове Јавног позива, јер је то једини валидни извор информација. Одсјек за ЛЕР и ЕИ само прослеђује информације, али није одговоран за измјене које донатор може да направи.