Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ФУНКЦИЈИ САМОЗАПОШЉАВАЊА ПРЕДУЗЕТНИКА У 2024. ГОДИНИ


На основу члана 7. Правилника о условима и начину остваривања подстицајних средстава у функцији самозапошљавања предузетника („Службени гласник Града Бијељина “, број: 10/24), Градоначелник Града Бијељина, расписује
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ФУНКЦИЈИ САМОЗАПОШЉАВАЊА ПРЕДУЗЕТНИКА У 2024. ГОДИНИ
 
 
1.  Предмет јавног позива
 
Предмет јавног позива је додјела подстицајних средстава за самозапошљавање  у области занатско-предузетничке дјелатности лицима која траже запослење и пријављена су на евиденцији Завода за запошљавање, Биро Бијељина.
 
2. Намјена подстицајних средстава
 
Подстицајна средства су бесповратна и додјељују се корисницима у једнократном износу.
 
Подстицајна средства су намијењена:
 • Незапосленим лицима са евиденције Завода за запошљавање – филијала Бијељина, Биро Бијељина која се воде на евиденцији незапослених лица најмање један мјесец прије објављивања Јавног позива и која намјеравају да покрену самосталну занатско-предузетничку дјелатност;
 • Самосталним предузетницима који обављају занатско-предузетничку дјелатност као основно занимање на подручју града Бијељина, а који су регистровани или су покренули поступак регистрације након објављивања, па до окончања Јавног позива код надлежног органа Града Бијељина и који су прије регистрације били пријављени на евиденцији незапослених лица код Завода за запошљавање – филијала Бијељина, Биро Бијељина, прије објављивања Јавног позива.
Подстицаји се додјељују за започињање властите дјелатности, као основно занимање.
Подстицајна средства су намијењена за суфинансирање дијела оправданих трошкова, које је имао предузетник за вријеме трајања уговорног периода.
Подстицајна средства могу се користити за набавку основних средстава, опреме, инвентара, репроматеријала, резервних дијелова, набавку информатичке опреме, пословног софтвера, уплате доприноса на плате предузетника, трошкове вођења пословних књига и остале трошкове у циљу обављања регистроване дјелатности.
Под набавком опреме се подразумијевају машине и опрема које су у функцији израде или припреме дораде финалног производа и/или пружања услуге у циљу иновирања процеса производње, односно пружања услуге.  Уколико се набавља половна опрема, неопходно је доставити купопродајни уговор овјерен од стране нотара.
Под набавком репроматеријала подразумијевају се сировине и основни производни материјал у зависности од врсте производње, односно дјелатности предузетника.
 
Подстицајна средства се не могу користити за сљедеће трошкове:
 1. Набавка учињена прије потписивања уговора о додјели подстицајних средстава,
 2. Набавка основних средстава, опреме, инвентара и репроматеријала купљена од физичког лица које није регистровано за ове послове,
 3. Набавка од привредног субјекта које у основном капиталу има учешће подносиоца пријаве,
 4. Набавка од привредног субјекта које у основном капиталу има учешће повезаних лица са подносиоцем пријаве (под повезаним лицима, у смислу овог Правилника сматрају се лица која су у:
 • крвном сродству у правој линији без обзира на степен сродства, у побочној линији до трећег степена сродства,
 • тазбинском сродству закључно са другим степеном сродства,
 • браку, као и она лица код којих је брак престао,
 • ванбрачној заједници,
 • односу усвојиоца и усвојеника, или стараоца и штићеника),
 1. Порез на додату вриједност и све остале прописима утврђене утврђене таксе и накнаде,
 2. Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем банкарског кредита, односно финансијског лизинга,
 3. Зајмови и рате за отплату кредита, као и репрограм кредита,
 4. Плаћања путем компензације и цесије,
 5. Уплате доприноса на плате запослених код предузетника (осим предузетника),
 6. Трошкови везани за набавку основног средства, као што су: царински и административни трошкови, трошкови транспорта, шпедиције, складиштења, обуке и др.
 7. Одржавања опреме и пословног простора, трошкови утрока електричне енергије и других комуналних услуга, као и трошкови закупа пословног простора,
 8. Рачуни за које нису приложени припадајући докази о плаћању,
 9. Пиће и намирнице у угоститељству,
 10. Трговачка роба за даљу продају,
 11. Остали трошкови који нису у складу са Пословним планом који је пријављен на Јавни позив.
3. Висина подстицајних средстава
 
Подстицаји који се додјељују корисницима су бесповратна средства. Средства су намијењена за финансирање самозапошљавања 26 лица у  занатско-предузетничким дјелатностима у износу од 5.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 130.000,00 КМ.
Уколико услове јавног позива испуни мање од 26 подносилаца пријаве, односно не утроше се сва финансијска средства, поново се расписује јавни позив за додјелу преосталих финансијских средстава.
У случају подношења захтјева за додјелу подстицаја од стране више лица који оснивају ортачку радњу, уколико исти испуњавају услове за додјелу, подстицаје могу добити сви ортаци у складу са одредбама Програма и Правилника.
 
3. Право и услови учешћа на јавном позиву
 
Право на подстицајна средства имају лица која испуњавају сљедеће услове:
 1. Да се налазе на евиденцији незапослених лица код Завода за запошљавање Биро Бијељина – најмање један мјесец прије објављивања Јавног позива,
 2. Да су извршила регистрацију или покренула поступак регистрације самосталне предузетничке дјелатности као основно занимање на подручју Града Бијељина након објављивања Јавног позива,  уз услов да су  прије регистрације дјелатности и прије објављивања Јавног позива, били на евиденцији незапослених лица код Завода за запошљавање – Биро Бијељина,
 3. Да су поднијели Захтјев за подстицаје са пословним планом и осталом потребном документацијом дефинисаном Правилником и јавним позивом,
 4. Да имају пребивалиште на територији Града Бијељина.
Средства за субвенцију за самозапошљавање не може остварити незапослено лице:
 1. које је обављало исту или сличну дјелатност и исту је одјавило у претходних 12 мјесеци прије објављивања Јавног позива,
 2. које је било корисник подстицаја за самозапошљавање од стране ЈУ Завод за запошљавање РС филијала Бијељина, Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина (Развојне агенције Града Бијељина) или других средстава из Градског буџета, односно да нису користили бесповратна средства из других извора у сврху самозапошљавања и/или покретања бизниса у претходних пет година.
 3. Комисија по службеној дужности прибавља доказе, односно провјерава испуњеност услова  из става (1) и (2) овог члана. Комисија може вршити провјеру и  других података од значаја за поступак додјеле подстицајних средстава.
Право на подстицај се остварује подношењем пријавe на прописаном обрасцу који мора бити у цјелости попуњен, јасно презентован и потписан од стране подносиоца пријаве уз прилагање потребне документације која је наведена у Јавном позиву.
У случају да пријава није попуњена  на прописан начин иста се неће узети у даље разматрање.
 
4. Подношење пријаве и потребна документација
 
Подносиоци пријаве уз прописани образац пријаве прилажу следећа документа:
 
Обавезна документација:
 1. Овјерена фотокопија Рјешења о регистрацији предузетника код Одјељења за привреду Града Бијељина (уколико је регистрована предузетничка дјелатност). Уколико је покренут поступак регистрације предузетничке дјелатности, потребно је приложити копију захтјева за регистрацију;
 2. Овјерена фотокопија Рјешења о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи - ЈИБ (уколико је регистрована предузетничка дјелатност);
 3. Увјерење о незапослености од Завода за запошљавање (оригинал);
 4. Овјерена изјава подносиоца о давању сагласности за објаву и коришћење личних података као резултата Јавног позива (Прилог уз јавни позив бр.2);
 5. Овјерена изјава подносиоца да до датума подношења пријаве није користио бесповратна средства из других извора у сврху самозапошљавања и/или покретања бизниса у претходних пет година (Прилог уз јавни позив бр.3);
 6. Пословни план (Прилог уз јавни позив бр.4);
 7. Овјерена копија личне карте.
Додатна документација (зависно од статуса лица које подноси пријаву): 
 1. Доказ надлежног органа (увјерење) о утврђеном статусу дјетета погинулог борца ВРС (оригинал или овјерена копија);
 2. Доказ надлежног органа (увјерење) о утврђеном статусу категорије демобилисаног борца ВРС (оригинал или овјерена копија);;
 3. Доказ о (увјерење) о утврђеном статусу ратног војног инвалида ВРС или статусу особе са инвалидитетом (оригинал или овјерена копија);
Комисија може затражити од подносиоца пријаве додатна појашњења достављене документације на јавни позив.
За непотпуне захтјеве не тражи се допуна документације.
Документација достављена на јавни позив се не враћа.
 
5. Разматрање захтјева и критеријуми за додјелу подстицаја
 
Јавни позив спроводи Комисија за провођење поступка додјеле подстицајних средстава у функцији самозапошљавања предузетника, коју именује Градоначелник.
Комисија за провођење поступка додјеле подстицајних средстава, провјерава пристигле захтјеве и испуњеност услова дефинисаних Правилником и Јавним позивом.
Комисија ће одбацити пријаву у случају:
 1. Кад приложена документација из Јавног позива није прошла административну провјеру (документација није потпуна),
 2. Кад приложена документација из Јавног позива није достављена на начин како је прописано истим,
 3.  Неблаговремена пријава (пријава која је поднесена након истека рока предвиђеног Јавним позивом),
 4.  Недопуштена пријава (пријава која је поднесена од стране лица које не може бити корисник подстицаја),
 5. Образац пријаве није попуњен у скаду са овим Правилником и Јавним  позивом.

Комисија анализира приспјеле пријаве, те за оне пријаве које су прошле административну провјеру врши бодовање према бодовној листи.
Табела критеријума за вредновање и рангирање пријава дефинисана је на следећи начин:
 
Критеријум  Бодови
1. Врста дјелатности Занатска и производна дјелатност - 7 бодова
Интелектуалне услуге - 6 бодова
Услужна дјелатност - 5 бодова
Трговинска дјелатност - 3 бода
2. Вријеме незапослености  - активног тражења посла 1-12 мјесеци - 1 бод
13-24 мјесеца - 2 бода
25-36 мјесеци - 3 бода
преко 36 мјесеци - 4 бода
3. Квалитет Пословног плана: потребни ресурси за отпочињање обављања сопственог посла (пословни простор, опрема), тржиште (купци, добављачи, конкуренти) 1 - 5 бодова
3. Лице са статусом дјетета погинулог борца ВРС 2 бода
4. Лице са статусом категоризованог демобилисаног борца ВРС 1 бод
5. Лице са инвалидитетом и РВИ РС 1 бод
6. Лице старије од 35 година 1 бод
7. Жена предузетница 1 бод
 
У случају да два или више подносиоца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати дјелатности које нису регистроване на подручју Града и дјелатности са мањим бројем регистрованих предузетника, при чему се дјелатност одређује на основу припадајуће шифре дјелатности.
Подстицајна средства се додјељују подносиоцима пријаве према редосљеду на утврђеној ранг-листи док средства не буду утрошена према условима и критеријумима из Правилника и јавног позива.
Ако се подносиоцу пријаве не исплати одобрени подстицај због његовог одустанка од закључења уговора или одустанка од додјеле средстава, средства која су била одобрена том подносиоцу одобравају се наредном подносиоцу захтјева према редослиједу на ранг-листи, послије посљедњег подносиоца који је остварио право на подстицај.

6. Одлука о додјели средстава и закључење уговора

Комисија провјерава испуњеност услова из Јавног позива и у складу са утврђеним критеријумима и бодовима сачињава ранг листу и врши рангирање примљених пријава, у року који не може бити дужи од 15 дана од дана истека рока за подношење пријаве.
Ранг листа садржи имена подносилаца пријава који испуњавају услове из јавног позива са износима одобрених финансијских средстава, као и имена подносилаца пријава који нису испунили услове из јавног позива, уз образложење који услов није испуњен.
Ранг листа се објављује на интернет страници и на огласној табли Града Бијељина.
На основу ранг листе и предлога Комисије за додјелу подстицајних средстава, Градоначелник доноси Одлуку о додјели подстицајних средстава за самозапошљавање предузетника у 2024. години, са износом додијељених средстава сваком кориснику.  
Одлука се објављује на интернет страници и на огласној табли Града Бијељина.
На Одлуку из става 1. овог члана може се изјавити приговор Градоначелнику у писаној форми у року од осам дана од дана достављања Одлуке учесницима јавног позива.
Након доношења Одлуке о додјели подстицајних средстава за самозапошљавање предузетника у 2024. години, Градоначелник или лице које он овласти са сваким корисником подстицаја појединачно закључује уговор којим се утврђују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши исплата средстава.

Прије потписивања уговора корисник подстицаја дужан је да достави:
 1. Рјешење о регистрацији занатске предузетничке дјелатности као основно занимање,
 2. Увјерење о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ),
 3. Образац ПД 3100 (пријава у Пореској управи РС),
 4. Копију уговора са банком о отварању жиро рачуна.
Уколико корисник подстицаја, коме су одобрена средства, у року 30 дана од потписивања Обавјештења о одобравању подстицајних средстава за самозапошљавање, не достави доказе из става 1. овог члана, сматраће се да је одустао од додијељеног подстицаја, а уговор неће бити потписан.
Корисник подстицаја приликом закључивања Уговора о додјели подстицаја обавезан је да достави бланко потписану и овјерену мјеницу са потписаном мјеничном изјавом, као инструмент обезбјеђења поврата подстицаја у случају неиспуњења уговорених обавеза и ненамјенског утрошка средстава. 

7. Обавезе корисника средстава

Корисник подстицаја по потписивању Уговора о додјели подстицајних средстава за самозапошљавање, дужан је да обавља регистровану дјелатност као основно занимање најмање 12 мјесеци од дана потписивања Уговора о додјели подстицајних средстава. Врста дјелатности утврђује се искључиво према регистрованој претежној дјелатности, која се не може мијењати у току уговорног периода.
Добијена средства дужан је да утроши на начин који је наведен у пословном плану, те да достави наративни и финансијски извјештај о пословању даваоцу средстава, односно Комисији, свака три мјесеца наредних годину дана од дана потписивања Уговора о додјели подстицајних средстава, са свим доказима о начину утрошка средстава. Коначан извјештај о утрошку средстава  доставља се најкасније у року од 30 дана од дана утрошка подстицаја, са свим доказима о начину утрошка средстава.
Извјештај са свим доказима о намјенском трошењу средстава се подноси у писаној форми искључиво на прописаном обрасцу (доступан на интернет страници Града Бијељина – „Прилог бр. 5: Извјештај о реализацији активности по јавном позиву за додјелу подстицајних средстава у функцији самозапошљавања предузетника“), а који садржи и изјаву корисника средстава којом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу гарантује вјеродостојност и тачност достављених навода и доказа у Извјештају. У случају коришћења средстава за уплату доприноса за самозапошљавање, уз Извјештај је потребно приложити образац 1002 – Мјесечна пријава пореза по одбитку.
Ако корисник подстицаја  престане са обављањем дјелатности прије истека рока утврђеног уговором, као и у случају ненамјенског утрошка средстава, дужан је да врати цјелокупан износ подстицајних средстава у року од 15 дана од упућивања захтјева за поврат средстава. Средства се враћају на рачун буџета Града Бијељина. У случају да корисник подстицаја не изврши поврат новчаних средстава, Град Бијељина покреће поступак поврата уплаћених подстицаја судским поступком.
Корисник подстицаја је дужан да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана писмено обавијести Одјељење за привреду и Комисију.

У случају да корисник подстицаја утврди да није у могућности утрошити одобрена средства према року дефинисаном у уговору, дужан је прије истека уговореног рока да поднесе захтјев Градоначелнику  са образложењем за одређивање новог рока за намјенски утрошак средстава подстицаја и достављање извјештаја. 

Градоначелник разматра захтјев из претходног става овог члана и ако утврди његову оправданост, са корисником подстицаја закључује анекс уговора, којим се дефинише нови рок за намјенски утрошак средстава и достављање извјештаја.
Самостални предузетници – корисници подстицаја дужни су да омогуће Комисији контролу намјенског коришћења подстицајних средстава и увид у сву потребну документацију у наредних 12 мјесеци од дана закључења Уговора.  
Ако се приликом контроле утврди ненамјенско кориштење средстава или ако корисник не дозволи контролу на начин прописан овим чланом, Град Бијељина раскида уговор и врши поврат додијељених средстава, што ће бити регулисано уговором.
Корисник подстицаја може извршити привремену одјаву рада у складу са законским прописима. 

8. Начин и рок подношења пријаве и резултати јавног позива

Пријава са потребном документацијом се подноси личном предајом у једном примјерку (штампана верзија) у затвореној коверти путем протокола у пријемној канцеларији  Градске управе Града Бијељина или поштом на адресу: Град Бијељина - Одјељење за привреду, Трг краља Петра I Карађорђевића бр. 1, 76300 Бијељина, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – Пријава  за остваривање подстицаја за самозапошљавање предузетника“. На полеђини коверте написати име, презиме и адресу подносиоца пријаве.
Јавни позив се објављује у дневном листу „Независне новине“, на интернет страници Града гдје су доступни и потребни прилози и Правилник (www.gradbijeljina.org), као и на огласној табли Градске управе и Завода за запошљавање, Биро Бијељина.
Јавни позив је отворен од 30.05.2024. године до 28.06.2024 . године.
Благовременом доставом пријаве путем поште, сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана рока Јавног позива, овјерена печатом пријемне поште, са јасно назначеним датумом предаје, без обзира на датум приспјећа.
Град Бијељина обавјештава јавност о додјели подстицајних средстава посредством званичне интернет странице Града.

9. Остале напомене

Јавни позив, образац пријаве, образац изјаве подносиоца о давању сагласности за објаву и коришћење личних података као резултата Јавног позива, образац изјаве подносиоца да до датума подношења пријаве није користио бесповратна средства из других извора у сврху самозапошљавања и/или покретања бизниса, образац пословног плана, образац Извјештаја о реализацији активности по јавном позиву за додјелу подстицајних средстава у функцији самозапошљавања предузетника и Правилник о условима и начину остваривања подстицајних средстава у функцији самозапошљавања предузетника, доступни су на интернет страници Града Бијељина.
Јавни позив за додјелу подстицајних средстава у функцији самозапошљавања предузетника у 2024.години објавиће се у Службеном гласнику Града Бијељина.
Додатне информације у вези јавног позива могу се добити у Одјељењу за привреду на број телефона 055-233-115 и 055-233-419.
 
 
Број: 02-014-1-1173/24                                                          
Датум, 27.05.2024. године                                                                                    
                                                                                              
ГРАДОНАЧЕЛНИК:
Љубиша Петровић, с.р.